ประวัติความเป็นมา

0

泰中商務委員會

1. ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือน มีนาคม 2544 และได้เสนอให้มีการจัดตั้ง สภาธุรกิจไทย – จีน ( Thailand – China Business Council : TCBC ) ซึ่งต่อมามีการลง นามความตกลง ( Memorandum of Understanding – MOU ) เพื่อจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – จีน ระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน ( China Council for the Promotion of International Tradeccpit)

 

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2544 ซึ่งผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ ลงนามกับฝ่ายจีนในครั้งนั้น คือ นายวิโรจน์ อมตกุลชัย เลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นายหยู เชียวซง ( Yu Xiaosong) ประธาน CCPIT เป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน

อนึ่ง การลงนาม MOU ของฝ่ายไทยดังกล่าวกระทำในนามของคณะ กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน โดยให้มีการปรึกษาหารือกับประฐานของแต่ละสถาบันและได้นำเสนอคณะกรรมการ ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันและได้ให้สัตยารับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

2.1 เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีน
2.2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในประเทศที่สาม เช่นกลุ่มประเทศ CLMV
และอาเซียน เป็นต้น
2.3 เพื่อส่งเสริมการขยายความร่วมมือของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของทั้งสองประเทศเพื่อ การพัฒนา เศรษฐกิจของ ประเทศทั้งสองอย่างยั่งยืน
2.4 เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และวิชาการระหว่างกัน

Share.

About Author