งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และผลการเลือกตั้งประธานสภาธุรกิจไทย-จีน

0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สภาธุรกิจไทย-จีนได้จัดประชุมใหญ่สามัญเพื่อรายงานกิจกรรมของสภาฯในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเลือกตั้งประธานสภาธุรกิจไทย-จีน วาระปี 2560-2562

สภาธุรกิจไทย-จีนได้จัดประชุมใหญ่สามัญ

แทนประธานท่านเดิมที่หมดวาระลง เนื่องจากท่านประธานสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน วาระปี 2558-2559มีความประสงค์จะไม่ขอลงรับสมัครเลือกตั้งในวาระใหม่นี้ โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งเป็นประธาน ในวาระปี 2560-2562 จากสมาชิกที่ร่วมประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมกันนี้สภาฯ ได้เรียนขอเชิญ คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-จีน ต่อไป

 

 

 

Share.

About Author