รายนามคณะที่ปรึกษา

0

รายนามที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-จีน
สภาธุรกิจไทย-จีน
THAILAND-CHINA BUSINESS COUNCIL
泰-中商務委員會

 

นายธนินท์ เจียวนนท์ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ดร.สมาน โอภาสวงศ์
นายสุชัย วีระเมธีกุล ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นายชาตรี โสภณพานิช
นายชาติศิริ โสภณพานิช นายบุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
นายบรรยงค์ ล่ำซำ
Share.

About Author