ข้อควรรู้ก่อนตั้งสำนักงานในจีน

0
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2554 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่งได้รับการเชิญจากหอการค้าไทยในจีนเข้าร่วมงาน South-East Chambers Reunion Dinner โดยมีการจัดบรรยายในหัวข้อกฎระเบียบจดทะเบียนสำนักงานตัวแทนบริษัทต่างชาติ ในจีนฉบับใหม่ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจีนในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 132 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2553 และจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 มี.ค. 2554
บทที่ 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
ข้อที่ 1 สำนักงานตัวแทนบริษัทต่างชาติในฉบับนี้หมายถึงบริษัท ต่างชาติที่ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไรใดๆ ในประเทศจีน นิติบุคคลไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมาย
ข้อที่ 2 สำนักงานตัวแทนต้องปฎิบัติงานตามกฎหมายจีน ไม่ทำลายต่อผลประโยชน์ของประชาชนจีนและความมั่นคงของประเทศจีน
ข้อที่ 3 การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนและการยกเลิกการจดทะเบียนจำเป็นต้องดำเนินการตาม กฎระเบียบฉบับนี้ ผู้ยื่นสมัครการจดทะเบียนจะต้องรับผิดชอบต่อข้อแท้จริงของเอกสารและข้อมูล ต่างๆ
ข้อที่ 4 หน่วยงานด้านการค้าและอุตสาหกรรมของมณฑลเป็นหน่วยงานที่บริหารและดูแลการจดทะเบียน
ข้อที่ 5 สำนักงานตัวแทนควรเสนอรายงานประจำปีให้หน่วยงานจดทะเบียนในช่วงเวลาวันที่ 1 มี.ค. ถึงวันที่ 30 มิ.ย. ของทุกปี เพื่อแจ้งการดำเนินการที่ถูกกฎระเบียบของสำนักงาน กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในทั้งปี เป็นต้น
ข้อที่ 6 สำนักงานควรเปิดบัญชีในนามสำนักงาน ห้ามใช้บัญชีของบริษัทอื่นหรือบัญชีส่วนบุคคล
ข้อที่ 7 ตัวแทนหลัก และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานควรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบต่างๆ ของจีน เช่น กฎระเบียบการเข้าเมือง ระบบชำระภาษี ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
บทที่ 2 การจดทะเบียน
ข้อที่ 8 ข้อมูลในการจดทะเบียนได้แก่ ชื่อของสำนักงานตัวแทน ชื่อของตัวแทนหลัก ขอบเขตการดำเนินการ ที่อยู่ ระยะเวลาทำการ ชื่อของบริษัทต่างชาติและที่อยู่ในต่างประเทศ
ข้อที่ 9 ชื่อของสำนักงานตัวแทนประกอบด้วย สัญชาติสำนักงานตัวแทน ชื่อจีนของบริษัทต่างชาติ ชื่อเมืองของที่ตั้งสำนักงาน และหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ไต้เปี่ยวชู่ (DAI BIAO CHU) ห้ามมีอักษรดังนี้

1) อักษรที่ขัดต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศจีน
2) ชื่อขององค์กรระหว่างประเทศ
3) อักษรที่กฎหมาย กฎระเบียบจีนและคณะรัฐมนตรีห้ามใช้

ข้อที่ 10 บริษัทต่างชาติจะต้องแต่งตั้งตัวสำนักงาน โดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถลงนามยื่นเอกสารในนามของบริษัทต่างชาติได้ทั้งนี้บริษัทต่างชาติ สามารถมีตัวแทน 1-3 คนขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ
ข้อที่ 11 โดยผู้ที่เป็นตัวแทนได้จะต้องไม่อยู่ในกรณีต่อไปนี้

1) เคยถูกตัดสินว่าเป็นภัยต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศจีน
2) เคยถูกเพิกถอนกิจการ,เพิกถอนหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอนอำนาจ การเป็นสำนักงานตัวแทนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกระทำการใดๆที่เป็นภัยต่อความมั่นคงก่อความเสียหายแก่ประเทศชาติ
3) ข้อบัญญัติของการค้าการลงทุนอื่นๆ

ข้อที่ 12 สำนักงานตัวแทนต้องไม่ประกอบกิจการที่แสวงหาผลกำไร
ข้อที่ 13 สำนักงานตัวแทนสามารถประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้

1) ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับการสำรวจตลาด จัดนิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่บริษัทต่างชาติ
2) ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การจำหน่าย ให้บริการ จัดซื้อสินค้าภายในประเทศ และการติดต่อการลงทุน ภายในประเทศ

ข้อที่ 14 บริษัทต่างชาติสามารถเลือกพื้นที่ที่จัดตั้งสำนักงานตัวแทนด้วยตัวเอง
ข้อที่ 15 ระยะเวลาการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนต้องไม่เกินระยะเวลาที่บริษัทต่างชาติประกอบกิจการ
ข้อที่ 16 ฝ่ายลงทะเบียนจะลงบันทึกการลงทะเบียนของสำนักงานตัวแทนในทะเบียนผู้แทน เพื่อสามารถทำการตรวจสอบและคัดลอกได้
ข้อที่ 17 สำนักงานตัวแทนต้องแสดงหลักฐานลงทะเบียนในที่ที่สามารถมองเห็นได้
ข้อที่ 18 ห้ามทำการปลอม เปลี่ยนแปลง เช่า ยืม หรือ โอนหนังสือรับรองการจดทะเบียน และผู้ถือหนังสือ
ข้อที่ 19 หากมีการเพิ่มหรือแก้เนื้อหาใดๆในหนังสือจดทะเบียนจะต้องมีการลงประกาศในสื่อให้สังคมรับรู้
ข้อที่ 20 หน่วยงานจดทะเบียนมีอำนาจตรวจสอบสำนักงานตัวแทนที่ขัดต่อกฎระเบียบฉบับนี้

1) ตรวจสอบจากสำนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการขัดต่อกฎระเบียบ เช่น สัญญา ใบเสร็จ บัญชีและเอกสารอื่นๆ
3) อายัดเครื่องอุปกรณ์ วัตถุดิบ สินค้าที่ประกอบการทำขัดต่อกฎระเบียบ
4) ตรวจสอบบัญชีของสำนักงานตัวแทน

บทที่ 3 การจัดตั้งสำนักงาน
ข้อที่ 21 การจัดตั้งสำนักงานตัวแทนควรยื่นขอสมัครจากหน่วยงานจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ 22 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียน

1) จดหมายสมัครของสำนักงานตัวแทน
2) หนังสือรับรองที่อยู่ของบริษัทต่างชาติและหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป
3) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
4) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนหลักจากบริษัทต่างชาติ
5) หนังสือแสดงตัวตนและประวัติของตัวแทนหลักและตัวแทนอื่นๆ
6) หนังสือรับรองเครดิตทุนจากบริษัทที่มีธุรกิจการค้ากับบริษัทต่างชาติ
7) หนังสือรับรองการใช้สถานที่ถูกกฎหมาย
เมื่อสำนักงานตัวแทนได้รับอนุมัติจัดตั้งแล้ว ควรดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน

ข้อที่ 23 หน่วยงานจดทะเบียนตรวจสอบเอกสารที่ยื่นมาภายใน 15 วัน สำหรับสำนักงานตัวแทนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานจะให้ใบจดทะเบียนและหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนภายใน 5 วัน สำหรับสำนักงานตัวแทนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ หน่วยงานจดทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายใน 5 วันเหมือนพร้อมให้เหตุผลด้วย
วันที่ให้ใบจดทะเบียนก็เป็นวันที่จัดตั้งสำนักงานตัวแทน
ข้อที่ 24 สำนักงานตัวแทน ตัวแทนหลัก และตัวแทนอื่นๆ ทำการจดทะเบียนใบรับรองถิ่นที่อยู่ การชำระภาษี การจดทะเบียนแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้ใบจดทะเบียนและหนังสือรับรองการเป็นตัวแทน
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
ข้อที่ 25 รายการการจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทต่างประเทศควรยื่นขอการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนไปยังสำนักงานจดทะเบียน
ข้อที่ 26 บริษัทต่างชาติควรยื่นขอการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง
สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานรัฐบาลตาม กฎหมาย ควรยื่นขอการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
ข้อที่ 27 สำนักงานตัวแทนที่ต้องดำเนินการธุรกิจต่อไปหลังจากครบ อายุดำเนินการที่กำหนด ควรยื่นขอการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายใน 60 วันก่อนที่จะครบอายุที่กำหนด
ข้อที่ 28 บริษัทต่างชาติต้องยื่นหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนและเอกสารเกี่ยวข้องที่กำหนด
สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานรัฐบาล ควรยื่นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติด้วย
ข้อที่ 29 สำนักงานจดทะเบียนควรตัดสินใจจะอนุมัติการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ภายใน 10 วันหลังจากได้รับการยื่นขอ กรณีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ควรเปลี่ยนใบจดทะเบียนใหม่และหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนใหม่ภายใน 5 วัน กรณีไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลง ควรออกหนังสือแจ้งเหตุผลภายใน 5 วัน
ข้อที่ 30 บริษัทต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงด้านผู้มีสิทธิลงนาม ประเภทของธุรกิจ เงินทุน ขอบเขตธุรกิจหรือผู้แทน ควรยื่นบันทึกไปยังสำนักงานจดทะเบียน
บทที่ 5 การยกเลิกการจดทะเบียน
ข้อที่ 31 บริษัทต่างชาติมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ควรยื่นขอการยกเลิกการจดทะเบียนภายใน 60 วัน

(1) บริษัทต่างชาติยกเลิกสำนักงานตัวแทน
(2) สำนักงานตัวแทนไม่ต้องดำเนินการธุรกิจต่อไปหลังจากครบอายุดำเนินการที่กำหนด
(3) บริษัทต่างชาติถูกยกเลิก
(4) สำนักงานตัวแทนถูกยกเลิกหรือถูกสั่งว่าให้ปิด

ข้อที่ 32 บริษัทต่างชาติยื่นขอการยกเลิกการจดทะเบียน ควรยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือขออนุมัติยกเลิกการจดทะเบียนสำนักงานตัวแทน
(2) หนังสือรับรองการยกเลิกการจดทะเบียนด้านภาษี
(3) หนังสือรับรองจากหน่วยงานด่านศุลกากรและหน่วยงานเงินทุนต่างชาติซึ่งแสดงว่า บริษัทต่างชาติได้จัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
(4) เอกสารอื่นๆ ที่กำหนด
สำหรับการยกเลิกที่ต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานรัฐบาล ควรยื่นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติด้วย

ข้อที่ 33 สำนักงานจดทะเบียนควรตัดสินใจจะอนุมัติการยกเลิกหรือ ไม่ภายใน 10 วันหลังจากได้รับการยื่นขอ กรณีอนุมัติให้ยกเลิก ควรออกหนังสือแจ้งยกเลิก และเก็บใบจดทะเบียนกับใบตัวแทนภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจ กรณีไม่อนุมัติยกเลิก ควรออกหนังสือแจ้งเหตุผลภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจ
บทที่ 6 ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ข้อที่ 34 การจัดตั้งสำนักงานตัวแทนหรือดำเนินธุรกิจสำนักงานตัว แทนโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล จะถูกปรับเงิน 5 หมื่นถึง 2 แสนหยวนพร้อมกับหยุดดำเนินธุรกิจสำนักงานตัวแทนด้วย
สำนักงานตัวแทนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบฉบับนี้โดยแสวงหาผลกำไร จะถูกปรับเงิน 5 หมื่นถึง 5 แสนหยวนพร้อมกับการยึดทรัพย์ไรได้ อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบและสินค้าในการดำเนินธุรกิจสำนักงานตัวแทน กรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบแบบร้ายแรง จะถูกเพิกถอนใบจดทะเบียน
ข้อที่ 35 สำนักงานตัวแทนที่ได้ใบจดทะเบียนด้วยวิธียื่นเอกสาร เท็จ จะถูกปรับเงิน 2 หมื่นถึง 2 แสนหยวนพร้อมกับให้เสนอเอกสารตัวจริง ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงและเกี่ยวข้องจะถูกปรับเงิน 1000 ถึง 1 หมื่นหยวน กรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบแบบร้ายแรง จะถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนกับใบตัวแทน
สำนักงานตัวแทนที่เสนอข้อมูลเท็จในรายงานประจำปี จะถูกปรับเงิน 2 หมื่นถึง 2 แสนหยวน กรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบแบบร้ายแรง จะถูกเพิกถอนใบจดทะเบียน
การทำปลอม การทาแก้ การให้เช่า การให้ยืม และการโอนขายใบจดทะเบียนกับใบตัวแทน จะถูกปรับเงิน 1 หมื่นถึง 1 แสนหยวน ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงและเกี่ยวข้องจะถูกปรับเงิน 1000 ถึง 1 หมื่นหยวน กรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบแบบร้ายแรง จะถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนกับใบตัวแทน
ข้อที่ 36 สำนักงานตัวแทนมีการดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจกำหนด ในข้อที่ 14 ของกฎระเบียบฉบับนี้ จะถูกสั่งให้หยุดดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด กรณีไม่ได้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด จะถูกปรับเงิน 1 หมื่นถึง 1 แสนหยวน กรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบแบบร้ายแรง จะถูกเพิกถอนใบจดทะเบียน
ข้อที่ 37 สำนักงานตัวแทนมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถูกปรับเงิน 1 หมื่นถึง 3 หมื่นหยวนและสั่งให้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรณีไม่ได้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด จะถูกเพิกถอนใบจดทะเบียน

(1) ไม่ได้เสนอรายงานประจำปีตามกำหนด
(2) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจโดยใช้ชื่อที่สำนักจดทะเบียนกำหนด
(3) ไม่ได้ย้ายสถานที่ดำเนินธุรกิจตามหน่วยงานรัฐบาลกำหนด
(4) ไม่ได้ประกาศการจัดตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามกำหนด
(5) ไม่ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือยกเลิกการจดทะเบียนตามกำหนด

ข้อที่ 38 สำนักงานตัวแทนดำเนินกิจกรรมที่อันตรายต่อความมั่นคง ของประเทศจีนหรือผลประโยชน์ร่วมกันของสังคมจีนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างร้ายแรง จะถูกเพิกถอนใบจดทะเบียน
สำนักงานตัวแทนที่ถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนหรือถูกสั่งให้หยุดดำเนินการ
ไม่สามารถจัดตั้งสำนักงานตัวแทนอีกภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนหรือถูกสั่งให้หยุดดำเนินการ
ข้อที่ 39 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจดทะเบียนทุจริตในการจดทะเบียน จะถูกลงโทษตามกฎหมายกำหนด
ข้อที่ 40 พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบฉบับนี้ กรณีเป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อความมั่นคงของสังคม จะถูกลงโทษตามกฎหมายการจัดการความปลอดภัย กรณีเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายอาญา จะถูกลงโทษตามกฎหมายอาญา
บทที่ 7 บทบัญญัติเพิ่มเติม
ข้อที่ 41 บริษัทต่างประเทศในกฎระเบียบฉบับนี้หมายถึง หน่วยงานที่แสวงหาผลกำไรซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ต่างประเทศตามกฎหมายของประเทศนั้น
ข้อที่ 42 รายการการเก็บค่าธรรมเนียม และจำนวนเงินค่าธรรมเนียมมาตรฐานปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานควบคุมราคา
ข้อที่ 43 บริษัทจากเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในจีนแผ่นดินใหญ่ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับนี้
ข้อที่ 44 กฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 กฎระเบียบการจดทะเบียนสำนักงานตัวแทนบริษัทต่างประเทศซึ่งประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2526 ให้ยกเลิกในเวลาเดียวกัน
ที่มา : www.thaibizchina.com
Share.

About Author