สมัครสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( Thailand-China-Asean Young Entrepreneurs )

1. ความเป็นมา
สืบเนื่องจากหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เชิญสภาธุรกิจไทย-จีนให้นำคณะนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ไปร่วมประชุมที่ประเทศบรูไนเพื่อจัดตั้งกลุ่ม China- Asean – Young Entrepreneurs โดยมีการประชุมครั้งแรกที่บรูไน จากนั้นคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ก็ได้มีการประชุมกันครั้งที่สองที่นครหนานหนิง มณฑลกว่างซี ในงาน China-Asean เมื่อปลายปี 2008 ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นชอบที่จะให้มีการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ในประเทศอาเซียน และนักธุรกิจรุ่นใหม่ของประเทศจีน โดยสมาชิกประกอบด้วยประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว และพม่า

2. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
• เพื่อให้เกิดการขยายฐานของสมาชิกและผู้สนับสนุนสภาธุรกิจไทย – จีนไปยังกลุ่มนักธุรกิจไทยและจีนรุ่นใหม่
• เพื่อเป็นกลุ่มที่จะประสานกับ องค์กร สสว. หรือ China-AseanYoung Entrepreneur ที่มีการจัดตั้งแล้วในเวที China-Asean Meeting

3. ประโยชน์ของการเข้าร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
• ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั้งในระดับรัฐบาลและราชการ ทั้งในประเทศไทยและจีน
• เป็นที่รวมและพบปะหารือกันในกลุ่มนักธุรกิจไทย-จีนที่มีอายุใกล้เคียงกันและสมาชิกเป็นเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งได้ในอนาคต
• ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของสมาชิกสภาธุรกิจไทย – จีน และกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคม
• เป็นตัวแทนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของประเทศไทย ในการเข้ารวมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในระดับ China – Asean (นักธุรกิจรุ่นใหม่ของประเทศจีนและทุกประเทศในอาเซียน)
• สามารถใช้กลุ่มนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนและหาข้อสรุปหรือหารือถกปัญหาการค้าไทย และจีนเพื่อที่จะนำเข้าปรึกษาในระดับรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในโอกาสต่าง ๆ
• ได้รับสิทธิในการเข้ารับฟังบรรยาย ข่าวสารผ่านทาง Newsletters สัมมนา ที่สภาธุรกิจไทย-จีน จัดอยู่เป็นประจำ

4. บทบาทกิจกรรมของกลุ่ม
• บทบาทของกลุ่มที่ชัดเจนคือ เป็นตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ของประเทศไทย ในการเข้าร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของประเทศจีนและประเทศอาเซียน (China-Asean Young Entrepreneurs Forum)
• มีการจัดประชุมหรือพบปะสังสรรค์เป็นระยะเพื่อหารือถึงปัญหาการค้าไทย-จีน
• แสดงความคิดเห็นและทำข้อปัญหาการค้าเข้าประชุมกับรัฐบาลทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน
• จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในนามของกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและต่อสาธารณะเพื่อพัฒนาการค้าไทย-จีนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

5. เงื่อนไขการสมัครเข้ากลุ่ม
• เป็นสมาชิกสภาธุรกิจไทย-จีนที่ชำระค่าบำรุงรายปี 3,000 บาท
• อายุผู้สมัครไม่ควรเกิน 40 ปี
• มีพื้นฐานหรือมีความสนใจการค้าระหว่างไทย-จีน
• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้ากลุ่ม
• สภาธุรกิจไทย – จีน ขอสงวนสิทธิในการสมัคร 1 ท่านต่อ 1 องค์กรที่เป็นสมาชิกสภาธุรกิจไทย – จีน
• ทางสภาธุรกิจไทย-จีน ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการรับสมัครหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกสภาพ

เอกสารเชิญชวนสมัครสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
ดาวน์โหลด : ใบสมัครเข้ากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่สภาธุรกิจไทย – จีน