สมัครสมาชิก

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกและต้องการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ต่างๆ บนเว็บไซต์ของสภาธุรกิจไทย-จีน ติดต่อได้ที่ thailand_china.tcbc@yahoo.co.th หรือ 02-622-3714

หลายเหตุผล และสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิก
• จีน… มหาอำนาจ ทางเศรษฐกิจ
• มูลค่าการค้าของจีนกับทุก ๆประเทศทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
• ไทยจะค้าขายกับจีนอย่งไรจึงจะประสพความสำเร็จ

แผนงานของสภาธุรกิจไทย-จีน
1. การรณรงค์สร้างฐานสมาชิกของสภาธุรกิจไทย-จีน
2. การจัดนิทรรศการต่าง ๆ
3. การจัดสัมมนาด้านวิชาการ
4. การส่งคณะผู้แทนการค้า / นักธุรกิจเยือนประเทศจีน
5. การต้อนรับคณะผู้แทนการค้า / นักธุรกิจจากประเทศจีน
6. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ในลักษณะของการแลก เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ต่างๆ
7. การพัฒนาบุคลากร

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภาธุรกิจไทย-จีน
ด้านการลงทุน
1.ได้รับการดูแลปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนนำเสนอ และติดตาม การแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุร กิจของสมาชิกโดยรวม
2.มีโอกาสได้พบปะนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ทาง การค้าและการลงทุน
3.มีโอกาสได้รับการคัดเลือให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ ประชุมสัมมนา ฝึกอบรมและดูแลงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนร่วมเดินทาง กับคณะรัฐบาลในการเผยแพร่การค้าในต่างประเทศ
4.ได้รับการเผยแพร่ธุรกิจโดยลงพิมพ์ในหนังสือต่างๆ
ด้านการบริการ
1.ได้รับการแจ้งข้อมูลด้านการค้าการลงทุน
2.ได้รับเชิญเข้าประชุมฯเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและฟังปาฐกถาพิเศษจากบุคคลชั้นนำ
3. ได้รับการยกเว้นค่าบริการในการค้นหาข้อมูลและเอกสาร ทางการค้า

• หนังสือเชิญชวนเป็นสมาชิกสภาธุรกิจไทย-จีน
• ใบสมัครสมาชิก / Membership Application Form