0

วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ( 2 )

http://tcbc.or.th/?p=2428 องค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจร่วมกับชาวจีน คือ (1) ความสัมพันธ์ (2) การสร้างภาวะ “Win-Win” (3) การดำเนินธุรกิจแบบให้ประโยชน์นอกจากตัวเงิน (4) ความจริงใจ และ (5) การมุ่งทำธุรกิจในระยะยาว

Leaderboard Ad