Browsing: ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
0

งานสัมมนา “เมื่อโลกเปลี่ยน…เศรษฐกิจอาเซียน – จีน จะไปทางไหน” วันที่ 27 ธันวาคม 2554

สมาคมมิตรภาพไทย – จีน ,สภาธุรกิจไทย – จีน และนิตยสารการค้าอาเซียน ร่วมกันจัดสัมมนาฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน – จีน เรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยน…เศรษฐกิจอาเซียน…

1 3 4 5