การประชุมหารือระหว่าง TCBC & CCCME

สภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับ CCCME ร่วมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติติงานร่วมกันในปี 2022 องค์กร โดยสรุปดังนี้

  1. ทั้งสององค์กรจะจัดทีมขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกัน โดยจะมีการลงนามความตกลง (MOU) ร่วมกัน รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่นๆ
  2. ตกลงจะจัดให้มีการเดินทางเยือนระหว่างกันเมื่อสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้เป็นปกติปีละ 1 ครั้ง หรือหากยังไม่สามารถเดินทางได้เป็นปกติ ก็จะจัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  3. หาจุดเชื่อมโยงหรือกิจกรรมที่ทั้งสององค์กรสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น การส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกัน
  4. ทาง CCCME แจ้งว่ามีคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐบาลต่างๆในจีน ที่จะเข้ามาช่วยให้คำปรึกษา หรือหาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนร่วมกัน  นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอให้มีการจัดประชุมจับคู่ธุรกิจ หรือการจัดกิจกรรมการซื้อขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ร่วมกันด้วย