Skip to content

Activity กิจกรรม

ต้อนรับและประชุมร่วมกับ China-ASEAN Secretariat

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาฯ และคณะกรรมการให้การต้อนรั

ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก CCPIT

ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก China Council for the Promotion of International

2023 Thailand-China Get Together and Networking

สภาธุรกิจไทย-จีน ได้จัดงาน 2023 Thailand-China Get Together and Networking ขึ้นในวันพุธที่

TCBC and CCPIT meeting and discussion 2022

เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2565 สภาธุรกิจไทย-จีน นำโดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธาน คุณธนากร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สภาธุรกิจไทย-จีน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อแถลงผลงานในกรอบวาระเวลาที่ผ่านมาในวัน

การประชุมหารือระหว่าง TCBC & CCCME

สภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับ CCCME ร่วมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติติงานร่วมกันในปี 2022

CHINA-THAILAND Investment and Cooperation Seminar (Online)

สภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับ China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and

การประชุมหารือและพิธีลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU)

การประชุมหารือและพิธีลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ร่วมกันระหว่าง Thailand-China Busi