ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก CCPIT

ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Qingdao Sub-Council

นำคณะโดยนายหลี่ หงกัง(Mr. Li Honggang) รองประธานฯ และคณะจำนวน 9 คน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน